Friday, May 31, 2024

Turfweg 11. Doetinchem, The Netherlands.

Turfweg 11. Doetinchem.
(Picture is clickable!)

Turfweg 11.
Doetinchem, The Netherlands.
Watercolour on 600 grms paper.
19 x 29 cm

Monday, May 27, 2024

Zwiepseweg 145. Lochem, The Netherlands.

Zwiepseweg 145. Lochem.
(Picture is clickable!)

Zwiepseweg 145.
Lochem, The Netherlands.
Watercolour on 600 grms paper.
19 x 29 cm.

FF Buurte. Velp, The Netherlands

FF Buurte. Velp.
(Picture is clickable!)

FF Buurte.
Velp, The Netherlands.
Watercolour on 600 grms paper.
29 x 19 cm.

Tuesday, May 21, 2024

Orwell-land. Doetinchem, The Netherlands.

Orwell-land. Doetinchem.
(Picture is clickable!)

Orwell-land.
Doetinchem, The Netherlands.
Watercolour on 300 grms paper.
19 x 29 cm.

Sunday, May 19, 2024

Dorpsstraat 15. Geesteren, The Netherlands

Dorpsstraat 15 Geesteren.
(Picture is clickable!)

Dorpsstraat 15
Geesteren. The Netherlands.
Watercolour obn 300 grms paper.
19 x 29 cm.

Friday, May 17, 2024

Lambertikerk. Zelhem, The Netherlands.

Lambertikerk. Zelhem.
(Picture is clickable!)

Lambertikerk.
Zelhem, The Netherlands.
Watercolour on 300 grms paper.
19 x 29 cm.

Wednesday, May 15, 2024

Stil hoekje. Doetinchem, The Netherlands

Stil hoekje. Doetinchem
(Picture is clickable!)

Stil hoekje.
Doetinchem, The Netherlands.
Watercolour on 300 grms paper.
19 x 29 cm.

De Kaastobbe. Duiven, The Netherlands.

De Kaastobbe. Duiven.
(Picture is clickable!)

De Kaastobbe
Duiven The Netherlands
Watercolour on 600 grms paper.
19 x 29 cm.

Tuesday, May 14, 2024

De Loman IJzervoorde The Netherlands

De Loman. IJzervoorde.
(Picture is clickable!)

De Looman.
IJzervoorde  The Netherlands
Watercolour on 600 grms paper.
19 x 29 cm.