Sunday, May 24, 2020

Rekhemseweg 2. Doetinchem, The Netherlands.

Rekhemseweg 2.
(Picture is clickable !) 

Rekhemseweg 2.
Doetinchem, The Netherlands.
Oil on panel. 24 x 40 cm. 

No comments: